Beskontaktno čišćenje: Naš odgovor na COVID19 je priprema saradnika za sigurno pružanje usluge kroz paket Dezinfekcija.

USLOVI KORIŠĆENJA - uradi-zaradi.rs

I OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Portala uradi-zaradi.rs. Uradi-zaradi je Portal koji se nalazi na Internet adresi https://uradi-zaradi.rs gde se nalazi i zvanična prezentacija Portala. Portal predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo URADI-ZARADI d.o.o., sa registrovanim sedištem na adresi Cara Lazara 5-7, 11000 Stari Grad, Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21190586, PIB: 109479872 (u daljem tekstu: “Društvo”).

ČLAN 2

Pristupom i korišćenjem Portala Društva, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Društvom kao pružaocem usluge informacionog društva. Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Portala i predstavljaju odredbe ugovora po pristupu koji se primenjuje na opšte poslovanje Portala. Društvo omogućava korišćenje Portala isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. Pristupom sadržajima Portala, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih, te se na svaki pojedinačni pristup Portalu primenju ovi Uslovi korišćenja.

ČLAN 3

Poslovanje Društva putem ovog Portala regulisano je Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. Korišćenjem Portala korisnici izražavaju saglasnost da se na njih primenjuju ovi Uslovi korišćenja i važeći propisi Republike Srbije.

ČLAN 4

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

ČLAN 5

Društvo ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Portala, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II SADRŽAJ PORTALA I DEFINICIJE

ČLAN 6

Portal je prvenstveno namenjen licima koja su zainteresovana da objavljuju određene zadatke (poput peglanja, čišćenja, prevođenja kratkog teksta, prenošenja teških stvari i sličnih zadataka) i onim licima koja se putem takvih objava informišu o tim zadacima koji su objavljeni putem Portala.

ČLAN 7

Korisnicima usluga smatraju se fizička lica koja se registruju na Portalu (“Registrovani korisnici”) i posetioci Portala Društva. Registrovani korisnik je fizičko lice koje se registrovalo na Portal, te može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj, a sve u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Registrovani korisnik može biti ili klijent zadataka - onaj ko objavljuje zadatke ili saradnik zadataka- onaj koji te zadatke želi da obavlja. Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Portalu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Portal. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Portalu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

ČLAN 8

Odrednica „klijent zadatka“ i „saradnik zadataka“ („lica koja putem Portala objavljuju zadatke“) u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava poslodavca ili lice koje je registrovano za obavljanje privredne delatnosti, već samo autora i prirodu konkretne objave. Društvo ne vrši proveru statusa tih lica.

ČLAN 9

Sadržaj poput teksta, audio, video i svi drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala (forumu, komentarima, objavama i svi drugi unosi) mora biti tačan, ispravan. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost. Društvo ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet. Društvo ne odgovara za kvalitet i neuredno izvršavanje obaveza nastalih informisanjem putem objava na Portalu.

ČLAN 10

Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

ČLAN 11

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluge informacionog društva koju pruža Društvo i kršenjem Uslova korišćenja. U ovom slučaju, korisniku se može onemogućiti korišćenje Portala.

ČLAN 12

Društvo će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:
 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;
 • nadležnom organu, na zahtev, dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, u skladu sa propisima Republike Srbije.

ČLAN 13

Društvo prenosi elektronske poruke koje su mu predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

ČLAN 14

Društvo zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Portala kao usluge informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

III OPIS PORTALA

ČLAN 15

Društvo putem Portala pruža uslugu informacionog društva. Portal nije zamena za uslugu posredovanja u zapošljavanju, niti Društvo pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

ČLAN 16

Portal je namenjen oglašavanju informacija o zadacima, koje autori objava postavljaju na Portal i tako ga čine dostupnim ostalim korisnicima i javnosti. Portal omogućava korisnicima Portala Internet pristup podacima postavljenim od strane autora objave, bez ikakve nadoknade Društvu.

ČLAN 17

Društvo ne odgovara za poreske i druge obaveze koje eventualno mogu nastati obavljanjem zadataka. Društvo upoznaje korisnike : “klijente zadataka” i “saradnike zadataka” sa ovim Uslovima korišćenja. Objava se sastoji iz teksta, geografske lokacije i vremena. Portal omogućava svojim registrovanim korisnicima - “klijentima zadataka” da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, menjanje svih informacija u vezi sa objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću samog Portala. Portal vrši pružanje informacija tako što putem vebsajta - portala omogućava oglašavanje zadataka na Portalu kao što su:
 • čišćenje i peglanje;

ČLAN 18

Portal ne vrši geografsko lociranje već korisnik ostavlja lokaciju radi detaljnijeg informisanja drugih korisnika o zadatku.

ČLAN 19

Korisnik - “klijent zadatka” i “saradnik zadatka” ne plaća korišćenje sajta. Korisnik - “klijent zadatka” ( Platilac) plaća uslugu zadatka koji je objavio na platformi putem platforme korišćenjem kartičnog sistema koji obezbeđuje - iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica. ( https://www.ipay.rs/sr/politika-privatnosti ).

Izjavljujem da sam obavešten i saglasan da iPay ne odgovara za poreske obaveze koje prate ovu transakciju i osnovni pravni posao na osnovu kog je izvršena transakcija, niti bilo koje druge poreze koje mogu nastati prilikom pružanja usluga/isporuku robe.

iPay ni po kom osnovu nije odgovoran za kvalitet pružene usluge odnosno kvalitet robe.

Svi prigovori koji se odnose na pravne ili materijalne nedostatke prodate robe i/ili usluge na internet prodajnom mestu - platformi, neće se smatrati reklamacijom u smislu Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i rešavaće se u direktnom odnosu između Primaoca plaćanja i Platioca (ili Kupca i Prodavca) u skladu sa pozitivnim propisima koji su primenjivi na promet robe i usluga.

ČLAN 20

Za potrebe plaćanja usluge za naručene zadatke koristimo usluge - trećeg lica iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica. Plaćanje usluge se vrši korišćenjem kartičnog sistema a kartice koje se mogu koristiti: MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca ; VISA svih banaka izdavalaca ; DinaCard svih banaka izdavalaca. Prilikom plaćanja, sistem platforme te usmerava na stranicu platne institucije radi plaćanja usluge. Plaćanje se vrši jednokratno unosom podataka o kartici na stranici platne institucije. Za plaćanje je neophodna potvrda e-mail adrese i broja telefona. Nakon plaćanje stiže potvrda na email o transakciji. Opoziv plaćanja - “Klijent zadatka” (Platilaca) može opozvati izvršeno plaćanje i to najkasnije do kraja poslovnog dana iPay See doo koji prethodi danu utvrđenom kao rok za izvršenje usluge. Slučajevi u kojima je moguće uraditi opoziv jesu pogrešno uplaćena sredstva i otkazivanje saradnje od strane saradnika zadatka.

Izjavljujem da sam unapred informisan od strane iPay See d.o.o. da mogu izvršiti opoziv naloga pre izvršenja i to najkasnije do kraja poslovnog dana koji prethodi danu utvrđenom kao datum valute izvršenja naloga, u suprotnom nalozi će biti izvršeni u svemu kako su i dati iPay See d.o.o.-u.

Opoziv transakcije :
U slučaju opoziva ( u slučaju pogrešen uplate ili otkazivanja od strane saradnika zadatka), potrebno je da Korisnik pošalje na mail (opoziv@ipay.rs) “Izjavu o opozivu sa instrukcijama za povraćaj sredstava sledeće sadržine: Ime i prezime, korisničko ime ( email), poziv na broj koji je korišćen prilikom plaćanja.Povraćaj sredstava treba izvršiti na karticu broj *******1234.”

IV REGISTRACIJA KORISNIKA, PRAVA I OBAVEZE

ČLAN 21

Korisnik samostalno bira pristupnu lozinku prilikom registracije i u obavezi je da sve vreme čuva navedenu lozinku koja mu je potrebna za korišćenje Portala, kao i da istu nikada ne otkriva trećim licima. Ukoliko prekrši ovu obavezu, korisnik to čini isključivo na sopstvenu odgovornost i snosi u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Društvo ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

ČLAN 22

Registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Portal, Društvo ne menja niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj.

ČLAN 23

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju čiji je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom obajvljenom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Portal. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Portal, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Društvo će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče. Postavljanjem sadržaja na Portal, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Društvo da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

ČLAN 24

Svakom pojedinom prijavom na Portal, registrovani Korisnik dobija mogućnost postavljanja sadržaja na Portalu. Registrovani korisnik može da podesi svoj sadržaj prema dostupnim opcijama Portala.

ČLAN 25

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

ČLAN 26

Registrovani korisnik kao klijent zadatka (u daljem tekstu: “Klijent zadataka”) može oglašavati određene zadatke u skladu sa Uslovima korišćenja Portala. Samu registraciju Klijenta zadatka, kao i sav korisnički sadržaj koji Klijent zadataka postavlja na Portal, odobrava Društvo, dok Klijent zadatka ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Portalu mogu da proisteknu. Klijent zadatka samostalno određuje sopstveni sadržaj, kao i kategoriju u kojoj se sadržaj objavljuje. Klijent zadatka zadržava sva autorska i srodna prava na sopstvenom sadržaju. Klijent zadatka garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim pojedinim delovima tog sadržaja, koji postavlja na Portal. Društvo ni na koji način ne utiče na korisnički sadržaj. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Klijent zadataka. Klijent zadatka može istovremeno postaviti više objava. Klijent zadatka može svoje objave postaviti i na druge platforme, odnosno sajtove. Postavljanjem objave na Portal, Klijent zadatka bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Društvo da objavu promoviše oglašavanjem ili na drugi način na koji Društvo oceni da je pogodan.

ČLAN 27

Korisnik može da se bez ikakve nadoknade, upozna sa objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog zadatka, kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem.

ČLAN 28

Klijenti zadatka blagovremno daju informacije o zadatku, lokaciju, vreme i detaljan opis putem sopstvenog oglasa.

ČLAN 29

Korišćenje Portala je besplatno za sve korisnike. Društvo ostavlja mogućnost menjanja ove odredbe usled unapređenja Portala i poboljšavanja funkcija čime bi se korišćenje Portala plaćalo u skladu sa informacijama koje pruža Portal. Društvo zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

ČLAN 30

Korisnik se na Portal može registrovati putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link.

V SISTEM OCENJIVANJA

ČLAN 31

Registrovani korisnik ima mogućnost da ocenjuje druge Korisnike sa kojima je kontaktirao ocenama od 1 do 5 i ostavi verododstojni komentar u vezi sa izvršenjem zadatka.

ČLAN 32

Svaki korisnik dobije komentar i ocenu čime gradi svoj profil na Portalu.

ČLAN 33

Društvo zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

ČLAN 34

Društvo ima posebno pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Portala onim Klijentima zadatka čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VI - PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

ČLAN 35

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

ČLAN 36

Društvo vrši obradu neophodnih podataka lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice čiji se podaci obrađuju ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

ČLAN 37

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 38

Pre prikupljanja podataka, Društvo u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Društvo;
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Portala i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom;
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica, učesnika elektronske trgovine, korisnika, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Društvu, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona;
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Portala, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Portala, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade podataka lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

ČLAN 39

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja, ip adresu, lično iskustvo u određenim zadacima i željena lokacija izvršavanja zadataka svakog pojedinog pristupa Portalu, opis zadatka. Za potrebe plaćanja koristimo usluge - trećeg lica iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica. Sigurnost podataka prilikom plaćanja naših usluga, obezbeđuje Institucija elektronskog novca u Srbiji licencirana od strane Narodne banke Srbije – iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama iPay See. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Za sve informacije o obradi Vaših podataka potrebnih za plaćanje molim Vas da posetite njihovu web stranicu na https://www.ipay.rs/uop.

Izjavljujem da sam obavešten i da sam saglasan da se podaci o ličnosti dostave instituciji elektronskog novca iPay See d.o.o., koja može podatke o ličnosti da obradi za svrhe izvršenja platne transakcije, a u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje institucije elektronskog novca, koja u sebi uključuje obaveza izveštavanja državnog organa, provere klijenata sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanja rizicima.

ČLAN 40

Društvo može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Portala. Ove podatke Društvo može da koristi kako bi imalo informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Portal, i dodatno ih usmerila i prilagodila Korisnicima.

ČLAN 41

Sva opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Društva nije u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti, a ne opšteg akta.

VII OBAVEŠTENJA

ČLAN 42

Korisnik je saglasan da mu Društvo može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Portala, kao i obaveštenja koja se tiču Portala, Društva, kao i reklamna obaveštenja.

VIII REKLAMACIJE

ČLAN 43

Kako Društvo pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

ČLAN 44

Usluga informacionog društva koju Društvo pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi. Korisnik svakom pojedinom posetom Portalu potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

IX AUTORSKO PRAVO

ČLAN 45

Društvo ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, čiji je autor.

ČLAN 46

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala, ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Društva kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Društva. U tom slučaju, Društvo će biti ovlašćeno da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo zaštitilo.

ČLAN 47

Portal može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Portala, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Društva.

ČLAN 48

Postavljanjem sadržaja na Portalu, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Portala, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Portala je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Društva, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Portala, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Društvo ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

ČLAN 49

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Portala učinilo javno dostupnim.

X SMERNICE

ČLAN 50

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

ČLAN 51

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Društva, uključuje (ali nije ograničen na):
 • otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca;
 • uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle;
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina;
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
 • sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“;
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
 • podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa;
 • traži lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Društva kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme;
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.

ČLAN 52

 • U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Portalu:
 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Portala;
 • zaobilaženje ili izmena, pokušaj da se zaobiđe ili izmeni ili podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Portala;
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Portala za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
 • mešanje u pristup Portalu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Portala preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;
 • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Portala ili na mreži ili uslugama povezanim sa Portalom;
 • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi;
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe ili
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću imena Društva, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Društva,
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Portala ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Portala ili bezbednosti mreže.

ČLAN 53

Društvo ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Portalom. Društvo može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Društvo će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Društvo zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Društva koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova korišćenja ili u slučaju da Društvo ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Društvu.

XI - OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

ČLAN 54

Korisnici koriste Portal isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Društvo ne može biti odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

ČLAN 55

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Portala, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačan i ispravan.

ČLAN 56

Društvo ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Društvo ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

ČLAN 57

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

ČLAN 58

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

ČLAN 59

Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

XII - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

ČLAN 60

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

ČLAN 61

Na sve sporove do kojih može doći između Društva i korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Društvo i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju sporove će rešavati stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu.

ČLAN 62

Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između njih, u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, sporove će rešavati stvarno i mesno nadležan sud u Beogradu. Društvo ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Portala, osim ako zakonom nije vezan kao nužni suparničar.

XIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 63

Društvo ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati obaveštenje putem e-mail adrese, najmanje 8 dana pre dana početka njihove primene.

ČLAN 64

Ukoliko već registrovani korisnik u roku od 8 dana od dana prijema obavešenja o promenjenim Uslovima korišćenja ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja) i ako nastavi da koristi Portal smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

ČLAN 65

Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju 8 dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Portala.

ČLAN 66

Svaki odštampani primerak Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.