381 63 132 1233

Uslovi korišćenja
Uradi-zaradi.rs

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Portala uradi-zaradi.rs. URADI-ZARADI je Portal koji se nalazi na Internet adresi http://uradi-zaradi.rs/ na kojoj je nalazi i zvanična prezentacija Portala. Portal predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo URADI-ZARADI doo , Nedeljka Čabrinovića 11, 11030 Čukarica, Beograd, Republika Srbija ,matični broj: 21190586 , PIB: 109479872 ( u daljem tekstu: Kompanija)

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Portala i predstavljaju odredbe ugovora po pristupu koji se primenjuje na opšte poslovanje Portala. Kompanija omogućava korišćenje Portala isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja koji su sastavni deo Portala. Pristupom i korišćenjem Portala Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja,te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.Pristupom sadržajima Portala, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih i na svaki pojedinačni pristup Portalu se primenju ovi Uslovi korišćenja.

Član 3

Poslovanje Kompanije putem ovog Portala regulisano je prevashodno Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. Korišćenjem Portala saglasni ste da se na vas odnose ovi Uslovi korišćenja i primenjuje pravo Republike Srbije.

Član 4

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 5

Portal nije zamena za uslugu posredovanja u zapošljavanju, niti Kompanija putem Portala pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva koja je ovde opisana. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet. Kompanija ne odgovara za kvalitet i neuredno izvršavanje obaveza nastalih informisanjem putem objava na Portalu.

Član 6

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Portala, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

II INTEGRITET PORTALA

Član 7

Portal je prvenstveno namenjen licima koja su zainteresovana da objavljuju određene zadatke( poput peglanja, čišćenja, prevođenja kratzkog teksta, prenošenja teških stvari…. I sličnih ) i onim licima koji se putem takvih objava informišu o tim zadacima koji su objavljeni putem Portala.

Član 8

Sadržaj poput teksta, audio, video i svi drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala( forumu, komentarima, konkursima i svi drugi unosi) mora biti tačan, ispravan. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost. Kompanija ne garantuje i ne odgovara za tačnost unetih podataka na Portalu, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika .

Član 9

Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Član 10

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluge informacionog društva koju pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja. Sankcije kojima podleže korisnik korišćenjem Portala u celosti ili bilo kog njegoovg dela koje nie u skladu sa Uslovima korišćenja definisane su ovim Uslovima korišćenja jeste onemogućavanje korišćenje Portala korisniku.

Član 11

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Portala putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Član 12

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

Član 13

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

Član 14

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Portala kao usluge informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

III OPIS PORTALA

Član 15

Kompanija putem Portala pruža uslugu informacionog društva. Portal nije zamena za neku određenu uslugu, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 16

Portal je namenjen oglašavanju lica koja putem Portala objavljuju određene zadatke ( poput čišćenja, peglanja, kratkog prevod, prenoešnja teških stvari… i slično) i onim licima koji se putem takvih objava informišu. Odrednica „ postavljač zadatka“ i „lica koja putem Portala objavljuju zadatke“ u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvog poslodavca ili lice koje je registrovano za obavljanje privredne delatnosti, već samo autora i prirodu konkretne objave. Kompanija ne vrši proveru statusa tih lica.

Član 17

Portal je namenjen oglašavanju informacija o zadacima, koje autori objava postavljaju na Portal i tako ga čine dostupnim ostalim korisnicima i javnosti. Portal omogućava korisnicima Portala Internet pristup podacima postavljenim od strane autora objave, bez ikakve nadoknade Kompaniji. Kompanija ne pruža uslugu posredovanja u zapošljavanju.

Član 18

Kompanija ne odgovara za poreske i druge obaveze koje eventualno mogu nastati obavljanjem zadataka. Kompanija upoznaje korisnika sa ovim Uslovima korišćenja. Objava se sastoji iz teksta, geografske lokacije i vremena. Portal omogućava svojim registrovanim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, menjanje svih informacija u vezi sa objavama, a koje radnje su tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću samog Portala. Portal vrši pružanje informacija tako što putem websajta- portala omogućava oglašavanje zadataka na Portalu kao što su:

Član 19

Portal ne vrši geografsko lociranje već korisnik ostavlja lokaciju radi detaljnijeg informisanja drugih korisnika o zadatku.

Član 20

Korisnik ne plaća korišćenje sajta.

IV KORISNICI

Član 21

Korisnicima usluga koje putem Portala pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 22

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Portalu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Portal. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Portal, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Član 23

Registrovani korisnik je fizičko lice koje se registrovalo na Portalu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 24

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Portal, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Portalu mogu da proisteknu.

Član 25

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Portal. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Portal, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče. Postavljanjem sadržaja na Portal, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 26

Svakom pojedinom prijavom na Portal, registrovani Korisnik dobija mogućnost postavljanja sadržaja na Portalu. Registrovani korisnik može da podesi svoj sadržaj prema dostupnim opcijama Portala.

Član 27

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Član 28

Postavljač zadatka je fizičko licem koje se registrovalo kao Postavljač zadatka na Portalu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Postavljač zadatka može oglašavati određene zadatke u skladu sa Uslovima korišćenja Portala. Samu registraciju Postavljača zadatka, kao i sav korisnički sadržaj koji Predavač ( Postavljač zadataka) postavlja na Portal, odobrava Kompanija, dok Postavljač zadatka ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Portalu mogu da proisteknu. Postavljač zadatka samostalno određuje sopstveni sadržaj, kao i kategoriju u kojoj se sadržaj objavljuje. Postavljač zadatka zadržava sva autorska i srodna prava na sopstvenom sadržaju. Postavljač zadatka garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim pojedinim delovima tog sadržaja, koji postavlja na Portal. Kompanija ni na koji način ne utiče na korisnički sadržaj. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Predavač. Postavljač zadatka može istovremeno postaviti više objava. Postavljač zadatka može svoje objave postaviti i na druge platforme, odnosno sajtove. Postavljanjem objave na Portal, Postavljač zadatka bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da objavu promoviše, oglašavanjem ili na drugi način na koji Kompanija oceni da je pogodan.

Član 29

Korisnik može da se bez ikakve nadoknade, upozna sa objavama, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog zadatka, kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem.

Član 30

Postavljači zadatka blagovremno daju informacije o zadatku , lokaciju, vreme, i detaljan opis putem sopstvenog oglasa.

Član 31

Korišćenje Portala je besplatno za sve korisnike. Kompanija ostavlja mogućnost menjanja ove odredbe usled unapređenja Portala i poboljšavanja funkcija čime bi se korišćenje Portala plaćalo u skladu sa informacijama koje pruža Portal Kompanija zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

Član 32

Korisnik se na Portal može registrovati putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link.

V SISTEM OCENJIVANJA

Član 33

Registrovani korisnik ima mogućnost da ocenjuje druge Korisnike sa kojima je kontaktirao ocenama od 1 do 5 i ostavi verododstojni komentar.

Član 34

Svaki korisnik dobije komentar i ocenu čime gradi svoj integritet na Portalu.

Član 35

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Član 36

Kompanija ima posebno pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Portala onim Postavljača zadatka čija prosečna korisnička ocena padne ispod vrednosti 3,0.

VI - PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 37

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja .

Član 38

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 39

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 40

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem: 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija. 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Portala i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom. 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika i pružalaca usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom. 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka. 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona. 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Portala, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Portala, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo. 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 41

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime , broj telefona, e-mail adresa, lokacija na kojoj živi, lično iskustvo u određenim zadacima i željena lokacija izvršavanja zadataka svakog pojedinog pristupa Portalu.

Član 42

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Portala. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Portal, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 43

Korišćenje Portala je besplatno za sve Korisnike i Posetioce.

Član 44

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

VII OBAVESTENJA

Član 45

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Portala, kao i obaveštenja koja se tiču Portala, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

VII REKLAMACIJE

Član 46

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 47

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi. Korisnik svakom pojedinom posetom Portalu potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

IX AUTORSKO PRAVO

Član 48

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, kojih je autor.

Član 49

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala, ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 50

Portal može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Portala, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Kompanije.

Član 51

Postavljanjem sadržaja na Portalu, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Portala, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Portala je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Portala, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 52

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo,odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Portala učinilo javno dostupnim.

X – SMERNICE

Član 53

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Član 54

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Portal.

Član 55

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

Član 56

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Portalu:

Član 57

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Portalom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

XI - OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 58

Korisnici Portal koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 59

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Portala, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Član 60

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 61

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 62

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Član 63

Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

XII - JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 64

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 65

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Član 66

Ukoliko dva korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Portala primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Portala, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

XIII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 68

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 69

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Portala.

Član 70

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.